S.O.C

Installation views Shigeru HASEGAWA “SCARECROW” 2023pagetop